A www.top-rendezvenyhelyszinek.hu weboldalt érintő adatkezelésről

Prohászka Diána e.v.  mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) jelen Adatkezelési Tájékoztató útján ezúton tájékoztatja a honlapját látogatókat, azon személyes adatokat megadó érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden fontos információról, így:

 • meghatározzuk, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
 • tájékoztatást adunk arról, hogy hogyan gyűjtjük, és milyen céllal az Ön személyes adatait,
 • útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.

A www.top-rendezvenyhelyszinek.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal/Honlap) az Adatkezelő saját honlapjának minősül. A Weboldalon szakmai rendezvényeket/konferenciákat, rendezvény, tréning helyszíneket mutatunk be cégek és magánszemélyek részére, úgymint csapatépítő- konferencia-, esküvő helyszínek, illetve biztosítjuk az összeköttetést a kiválasztott vagy érdeklődésre számot tartó helyszín vonatkozásában a felek között.

A Felhasználó a Weboldal használatával egyidejűleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. Az Adatkezelő a Tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük, így különösen az alábbiaknak megfelelve: 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és annak módosítása (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az Adatkezelő a Tájékoztató megismerését elektronikus hozzáférés biztosításával teszi lehetővé.

I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő megnevezése: Prohászka Diána e.v.

Adatkezelő nyilvántartási száma: 23804881

Adatkezelő adószáma: 60854269-1-33

Adatkezelő székhelye: 2700 Cegléd, Cinege u. 19.

Adatkezelő e-mail címe: toprendezvenyhelyszinek@gmail.com

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

 • szolgáltatás”: rendezvény helyszínek bemutatása cégek és magánszemélyek részére, úgymint csapatépítő- konferencia-, esküvő helyszínek, illetve összeköttetés biztosítása a kiválasztott vagy érdeklődésre számot tartó helyszín vonatkozásában a felek között;
 • „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy képmása, testi, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon az alkalmazott eljárástól függetlenül – így automatizált vagy papír alapon – végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése; 
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;  
 • „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 • „honlap/weboldal”: www.top-rendezvenyhelyszinek.hu

III. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi. Tisztességes és átlátható az eljárás, amennyiben az Érintett hozzáférhető, közérthető módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy adatait hogyan gyűjtik vagy milyen egyéb módon kezelik.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA ÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Továbbá jelen Tájékoztatóban megjelölt esetekben a megadott adatok egy körének kezelése, tárolása jogszabályok rendelkezésein alapul.

A Honlap látogatóinak adatai  
Kezelt adatkörAdatkezelési célAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapja
A látogatás időpontja;
a Felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe; böngésző típusa.  
honlap használata; statisztikai információk gyűjtése; visszaélések megakadályozása.A honlap megtekintésétől számított 60 nap.  A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja; az Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Regisztráció a Weboldalon
Kezelt adatkörAdatkezelési célAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapja
Név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), jelszó, telefonszám, születési hónap és nap, a regisztráció dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének regisztráció kori IP címe, beosztás; értékelő mezőben megadott opcionális személyes információ.    Az Érintett azonosítása, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés, kapcsolattartás. Szöveges értékelési lehetőség a rendezvényhelyszínekről, kedvencként történő bejelölési funkció, tájékoztatás a legjobbnak értékelt helyszínekről. Születésnap esetén köszöntő üzenet küldése.    Az Érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok.   Az Érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet.    Az Érintett önkéntes hozzájárulása szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.
Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés  
Kezelt adatkörAdatkezelési célAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapja
Név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP címA Felhasználó azonosítása, a hírlevélre (elektronikus üzenet) való feliratkozás lehetővé tétele, tájékoztatás céges rendezvényhelyszínekről, rendezvényekről, szakmai aktualitásokról, továbbá tematikus, rendezvényszervezés témájú szakmai cikkek küldése.    A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről az Adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót. Amennyiben megállapítható, hogy a felhasználó 2 évre visszamenőleg nem nyitotta meg a hírlevelet, adatait töröljük.  A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, Elkertv. 13/A.§-a és a Grt.  6. § (5) bekezdése.
Online üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatkörAdatkezelési célAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapja
Érdeklődő neve, e-mail címe, dátum, egyéb opcionálisan megadott személyes adatok (pl. tel.szám); illetve az üzenetben megadott egyéb személyes adatok.Információkérés kezelése. Felhasználó azonosítás; kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása.A feltett kérdések megválaszolását, esetleges észrevétel elintézését követő 2 hónapig. Vagy a hozzájárulás visszavonásáig.A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. 
Online árajánlatkérés  
Kezelt adatkörAdatkezelési célAdatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapja
Név, telefonszám, e-mail cím; illetve az üzenetben opcionálisan megadott egyéb személyes információk.  Kapcsolatfelvétel, egyeztetés. Adattovábbítás a kiválasztott rendezvényhelyszín részére az árajánlat küldése céljából.Az érintett törlési kérelméig tart. Törlési kérelem hiányában az Adatkezelő a természetes személy kapcsolattartó személyes adatait utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 év elteltével törli.Az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

V. HÍRLEVÉL

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra a Honlapon keresztül. A Felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a rendezvényszervezéssel kapcsolatos cikkekről, szakmai aktualitásokról, legjobbra értékelt rendezvényhelyszínekről elektronikus üzeneteivel (hírlevél) a megadott elérhetőségein tájékoztassa, az Adatkezelő a tájékoztatás küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen promóciós üzeneteket.


Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül – a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.


VI. PROFILALKOTÁS


A profilalkotást annak érdekében végezzük, hogy az Ön igényeinek és érdeklődési körének megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatjuk el, e-mailben, vagy a weboldalon jeleníthetjük meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez) elemzésére, vagy előrejelzésére használjuk.


VII. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelők által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.


Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe: 
Informatikai szolgáltatások

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely szolgáltatás; a hírlevél feliratkozók személyes adatainak gyűjtése, rögzítése, tárolása, törlés.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: TooEarlyBird, LLC
Székhely: 30 N Gould St Ste N Sheridan, WY 82801

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a weboldalt fejlesztő cég; alkalmi hozzáféréssel rendelkezik a weboldalhoz eseti fejlesztés céljából vagy hibaelhárítás miatt.

Név: Lukic Alex e.v.
Székhely: 6723 SZEGED ŰRHAJÓS UTCA 12. B LPH. 1. EMELET 4. AJTÓ

VIII. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K KEZELÉSE

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag
a saját tartalma tekintetében.


Azért használunk Cookie-kat, hogy javíthassunk a Szolgáltatásainkon. Néhány általunk használt Cookie elengedhetetlen az egyes Szolgáltatások megfelelő működése érdekében, mások információkat gyűjtenek a Weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy a Weboldal még kényelmesebben és hasznosabban működhessen.


A feltétlenül szükséges Cookie-k:


A funkcionális Cookie-k:
•    Emlékeznek az Ön bejelentkezési adataira
•    Biztosítják a bejelentkezés közbeni biztonságot
•    Biztosítják a weboldal következetes megjelenését


A teljesítmény Cookie-k:
•    Növelik a weboldal teljesítményét
•    Fokozzák a felhasználói élményt


Az egyéb Cookie-k:
•    Adatot gyűjtenek a látogatások számáról, idejéről, időtartamáról, az oldal elhagyásának idejéről, hirdetések konverziójáról.  (Google Analytics, Google Ads, Faceboook)

•    Adatokat gyűjtenek a használt keresőoldal típusáról, az oldalunkra vezető linkről, illetve a használt
keresőszavakról. (Google Analytics, Google Ads, Faceboook).


A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Elérhetőségek: www.google.com/analytics/; https://analytics.facebook.com/

A cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.


Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a www.top-rendezvenyhelyszinek.hu webhelyen. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Google Analytics


Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon.


IX. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA


Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.


Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Egy megadott e-mail címmel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.


Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.


Az Adatkezelő a nyomtatott irat biztonságos tárolásáról zárt szekrény által gondoskodik. Az elektronikus adatok hozzáférése jelszóval védett.


E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

X. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az lábbi pontok tartalmazzák a legfontosabb rendelkezéseket.

1.Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és többek között a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket (kategóriáit), akikkel, a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható.

2.A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően.

3.A törléshez való jog
Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a GDPR-ban meghatározott feltételek esetén.

4.Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5.Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Érintett kérheti, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

6.Az adathordozhatósághoz való jog 
Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
  Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
  kapcsolódnak.

8.Hozzájárulás visszavonása
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.


XI. A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL


Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – világosan és közérthetően – tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett(ek) jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az Érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.


Az Adatkezelő a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat.


XII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1.Az Érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a II. pontan meghatározott elérhetőségeken.

2.Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3. Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu


XIII. MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS
A www.top-rendezvenyhelyszinek.hu weboldalról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. A jelen Weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a jelen Weboldalt el fogja hagyni. A jelen Weboldalt működtető Adatkezelőnek ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. A fentiekből következően az ilyen oldalak üzemeltetése, illetve a rajtuk fellelhető – a rendezvényhelyszínekről, konferenciákról és egyéb rendezvényekről- információk, szoftver, bármely termék vagy más anyag hozzáférhetősége nem a jelen Weboldalt működtető Adatkezelő jóváhagyásával történik, így a jelen Weboldalt működtető Adatkezelő azok felhasználásáért, adatkezeléséért nem vállal felelősséget, kifejezetten kizárja az egyéb internetes oldalakon található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő felelősséget, korlátozás nélkül.


XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatok tárolása biztonságos, jelszóval védett számítógépen, adattárolókon vagy felhőtárhelyen történik, korlátozott felhasználói hozzáféréssel. Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. Az Adatkezelő informatikai rendszereit érintő biztonsági mentésekkel kapcsolatos követelményeiről, feladatköreiről, valamint a mentési eljárásról az erre vonatkozó külön kérésre nyújt tájékoztatást.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. május 01. napján lép hatályba.
Prohászka Diána e.v.

Sikeresen elküldted az árajánlatot!

Sikeresen elküldted az árajánlatot melyet megkaptunk, és hamarosan értesíteni fogunk.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás